Дисципліна "Анатомія і фізіологія с.г тварин тварин" включає науки: цитологію, гістологію з основами ембріології. анатомію і фізіологію.

На дисципліну відведено  165 годин, 138 годин аудиторних, 27 на самостійне вивчення.

В першому семестрі два модулі ,в другому семестрі також два модулі.

Теми  1 модуля - Вступ. Цитологія. Гістологія. Будова скелету. З'єднання кісток. М'язова система. Шкіра та похідні шкіри. 

Теми 2 модуля-Апарат травлення. Органи дихання. Апарат сечовиділення. Органи розмноження самця та самки.система органів крово- та лімфообігу.

Другий семестр.

Теми  3 модуля - Нервова система та органи чуттів. Залози внутрішньої секреції. Особливості будови органів  свійських птахів. Фізіологія травлення. Фізіологія крові. Фізіологія крово- і лімфообігу. Фізіологія дихання.

Теми 4 модуля -Обмін речовин.  Терморегуляція. Фізіологія шкіри. Фізіологія виділення. Фізіологія розмноження. Лактація. Фізіологія м'язів і нервів. Фізіологія ц.н.с. Фізіологія вищої нервової системи. Фізіологія аналізаторів. Фізіологія залоз внутрішньої секрекції.