Епізоотологія з мікробіологією - 8 кр. ECTS; всього годин 240, у тому числі:  157 год. - аудиторних занять,  91 год. - лекцій, 34 год. - практ. з., 32 год. - лаб. з., 83 год. - СРС