Навчальним планом на вивчення дисципліни "Адміністративне право України" передбачено 210 год. (7 кредитів ЕСTS, 3 змістових модулі).